Micro Mag Blogger Template

Micro Mag Blogger Template is a clean and minimal blogger template for review or magazine blog. First time from MS Design published a magazine blogger template for free. Earlier some days, we published a newspaper blogger template in our local language Bengali and that was: Songbad 71 – Bangla Newspaper Blogger Template (Premium). After that we now published a magazine style free blogger themes. If you looking for a simple, clean, minimal and responsive magazine blogger template then Micro mag is perfect for your blog. In this template we used top nav and drop down responsive main menu.

Micro Mag Blogger Template là một mẫu blogger sạch và tối thiểu để xem xét hoặc blog tạp chí. Lần đầu tiên từ MS Design xuất bản một mẫu tạp chí blogger miễn phí. Trước đó một vài ngày, chúng tôi đã xuất bản một mẫu blogger báo bằng ngôn ngữ địa phương của chúng tôi tiếng Bengal và đó là: Songbad 71 – Mẫu Blogger Blogger Báo (Premium). Sau đó, chúng tôi bây giờ xuất bản một tạp chí chủ đề phong cách blogger miễn phí. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu blogger tạp chí đơn giản, gọn gàng, tối thiểu và đáp ứng thì Micro mag hoàn hảo cho blog của bạn. Trong mẫu này, chúng tôi đã sử dụng điều hướng hàng đầu và thả xuống menu chính đáp ứng.

Micro Mag Blogger Template

Post a Comment

Previous Post Next Post